Privacyverklaring voor G DATA VPN

Met G DATA VPN kunt u het dataverkeer van uw internetverbinding verzenden en versleutelen via selecteerbare servers. G DATA VPN is beschikbaar voor Windows, Android en iOS. Voor zover geen informatie wordt gegeven achter de kopjes van de volgende hoofdstukken, gelden de instructies voor alle versies van G DATA VPN.

VPN-gebruik

Als u de module 'VPN' activeert, brengt G DATA VPN een versleutelde verbinding tot stand met een beveiligde internetgateway van onze technologiepartner (subcontractant). Daarbij wordt de hashwaarde van uw IP-adres vastgelegd. Alle verzonden en ontvangen gegevens worden vervolgens via deze beveiligde netwerktunnel verzonden. Uw internetactiviteiten worden niet gevolgd of opgeslagen. De enige informatie die wordt verzameld, is de tijd die een gebruiker op het netwerk van de subcontractant heeft doorgebracht en de totale hoeveelheid verzonden gegevens in bytes, teneinde diensten te kunnen leveren en de dienst aan te passen op de eisen van de klant. Indien de verbinding met de beveiligde internetgateway mislukt, zal G DATA VPN een verbinding tot stand brengen met onze licentieservers voor het controleren van de licentie. Daarbij verwerken wij uw IP-adres en de tijdens de registratie verstrekte informatie om uw licentiestatus te controleren.  De verwerking van deze gegevens geschiedt op basis van de uitvoering van onze overeenkomst met u over het gebruik van G DATA VPN.

Registratie (Windows)

U kunt G DATA VPN gedurende onbeperkte tijd gratis in beperkte vorm als testversie gebruiken. Voor de activering van uw testversie vragen we tijdens het registratieproces van u gegevens over uw naam en e-mailadres. Indien u een licentie activeert waaraan kosten zijn verbonden, koppelen we deze gegevens aan uw registratienummer. We maken gebruik van deze gegevens om de betreffende licentie te activeren en om een goede licentie van onze applicatie te waarborgen. De verwerking van deze gegevens geschiedt op basis van de uitvoering van onze overeenkomst met u over het gebruik van de betreffende G DATA VPN-software.

App-registratie / aankopen in de app (VPN voor Android)

Indien u besluit een betaalde licentie voor G DATA VPN aan te schaffen, zullen wij u tijdens het registratieproces om uw contactadres (e-mailadres) vragen. Bovendien zenden wij unieke identificatoren, zoals een willekeurige ID en de naam van het apparaat. Wij gebruiken deze gegevens om uw licentie te activeren en te zorgen voor de juiste licentiëring van onze app. Als u een licentie koopt vanuit de app, ontvangen wij informatie van Google over de geslaagde aankoop. De verwerking van deze gegevens geschiedt op basis van de uitvoering van onze overeenkomst met u over het gebruik van G DATA VPN.

In het geval van een proeflicentie vragen wij alleen om het e-mailadres.

App-registratie / aankopen in de app (iOS)

Indien u besluit een betaalde licentie voor G DATA VPN aan te schaffen, zullen wij u tijdens het registratieproces om uw contactadres (e-mailadres) vragen voor het toepassen van de licentie. Bovendien zenden wij unieke identificatoren, zoals een willekeurige ID en de naam van het apparaat. Wij gebruiken deze gegevens om uw licentie te activeren en te zorgen voor de juiste licentiëring van onze app. Als u een licentie koopt vanuit de app, ontvangen wij informatie van Apple over de geslaagde aankoop. De verwerking van deze gegevens geschiedt op basis van de uitvoering van onze overeenkomst met u over het gebruik van G DATA VPN.

In het geval van een proeflicentie vragen wij alleen om het e-mailadres.

Updates (Windows)

G DATA VPN werkt het programma regelmatig bij. Daarbij verwerken wij uw IP-adres en de tijdens de registratie verstrekte informatie om uw licentiestatus te controleren. De verwerking van deze gegevens geschiedt op basis van de uitvoering van onze overeenkomst met u over het gebruik van G DATA VPN.

Intrekking van toestemming 

Indien de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. U kunt dit bijvoorbeeld doen door een e-mail te sturen naar ons onderstaande contactadres.

Uw rechten als betrokkene

Inzage: U heeft te allen tijde het recht om van G DATA CyberDefense AG te verlangen inzage te krijgen in de u betreffende persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen (art.  15 AVG). Dit betreft ook de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn doorgegeven, het doel ervan en de bewaartermijn. 

Rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking

Bovendien hebt u het recht conform de voorwaarden van art. 16 AVG de rectificatie, onder de voorwaarden van art. 17 AVG, de verwijdering of onder de voorwaarden van art.  18 AVG de beperking van de verwerking te eisen.

Overdraagbaarheid van gegevens

Verder kunt u onder de voorwaarden van art. 20 AVG op elk moment het overdragen van gegevens eisen.

Bezwaar maken tegen de verwerking

In geval van verwerking van persoonsgerelateerde gegevens voor de waarneming van in publiek belang liggende taken (art.  6 lid 1 alinea 1 sub e) AVG) of voor de waarneming van legitieme belangen (art. 6 lid 1 alinea 1 sub f) AVG), kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgebonden gegevens met werking voor de toekomst. In geval van bezwaar moeten wij de verdere verwerking van uw gegevens om voornoemde doeleinden geheel nalaten, tenzij:

•    er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor een verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of

•    de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Onder de voorwaarden van art.  21 lid 1 AVG kan bezwaar worden gemaakt tegen de gegevensverwerking om redenen die voortvloeien uit de bijzondere situatie van de betreffende persoon.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Voor de uitoefening van uw rechten kunt u zich per post richten tot G DATA CyberDefense AG, G DATA Campus, Königsallee 178, 44799 Bochum (Duitsland) of u kunt een e-mail sturen naar info@remove-this.gdata.de 

Recht tot het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt zich hiervoor richten tot de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van uw gebruikelijke woonplaats of van onze plaats van vestiging. De contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit voor G DATA CyberDefense AG zijn:

Deelstaatvertegenwoordiger voor gegevensbescherming en informatievrijheid Noordrijn-Westfalen, Kavalleriestraße 2 – 4, 40213 Düsseldorf (Duitsland)

Contactgegevens

Heeft u nog meer vragen over bijvoorbeeld de persoonsgegevens van u die we hebben opgeslagen? Neem dan gerust contact met ons op.

G DATA CyberDefense AG, G DATA Campus, Königsallee 178, 44799 Bochum, Duitsland. G DATA CyberDefense AG is verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de bepalingen inzake gegevensbescherming. Verzoeken tot het opnemen van contact kunt u via een e-mail naar info@remove-this.gdata.de indienen.

Onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming is de heer Ali Tschakari, LL.M., Bitkom Servicegesellschaft mbH, Albrechtstraße 10, 10117 Berlijn (Duitsland). Zij is direct te bereiken via het e-mailadres datenschutz@remove-this.bitkom-consult.de. Overige vragen over gegevensbescherming kunt u ook stellen door een e-mail te sturen naar dsgvo@remove-this.gdata.de.