LICENTIEOVEREENKOMST SOFTWARE

G DATA CyberDefense AG, haar aangesloten ondernemingen en licentienemers (hierna "G DATA" genoemd) verlenen u (hierna de "GEBRUIKER" genoemd) als gebruiker van deze software (hierna de "SOFTWARE" genoemd) een gebruiksrecht op de SOFTWARE, maar dit uitsluitend op voorwaarde dat u akkoord gaat met de volledige inhoud van deze licentieovereenkomst. Door het accepteren van deze licentieovereenkomst of een soortgelijke wilsuiting wordt, volgens de onderstaande bepalingen, een wettelijk gebruikscontract tot stand gebracht tussen de GEBRUIKER en G DATA. Lees deze licentieovereenkomst zorgvuldig. Als u niet akkoord gaat, klikt u op de overeenkomende knop of maakt u uw keuze op een andere manier kenbaar. In dat geval mag u de SOFTWARE niet gebruiken.

1. Definities 

"Handtekeningupdates": inhoud die door G DATA producten wordt gebruikt en na vrijgave door G DATA wordt bijgewerkt, zoals handtekeningen van virussen, spyware of soortgelijke malware, antispamregels, URL-lijsten, firewall-regels enz.

"Documentatie": de in de levering van de SOFTWARE inbegrepen handleidingen en gebruikersrichtlijnen.

"Licentiedocument": het G DATA licentiecertificaat of een gelijkluidend door G DATA opgemaakt licentiedocument of een schriftelijke overeenkomst tussen de GEBRUIKER en G DATA, waaruit de omvang en de gebruiksduur van de licentie blijkt. In het geval van consumentenproducten kan deze informatie ook op de verpakking of het productgegevensblad worden vermeld.

"Software-update": een versie van de SOFTWARE die werd gepubliceerd en de vorige versie van de SOFTWARE vervangt.

"Licentie": Gebruiksrecht voor de SOFTWARE op maximaal het aantal pc's (fysiek of virtueel) dat op de productverpakking, productbeschrijving of rekening is aangegeven. Een licentie wordt beschouwd als "in gebruik" wanneer u deze in het RAM-geheugen (directe toegang) van een pc hebt geladen of op het permanente geheugen (zoals een harde schijf) hebt geïnstalleerd.

"Toegangsgegevens": alle registratienummers, gebruikersnamen, wachtwoorden enz. die bij de software worden geleverd of die door G DATA bij de installatie of het gebruik van de SOFTWARE worden betrokken (bijvoorbeeld om toegang tot handtekeningupdates of software-updates te krijgen).

 

2. Gebruiksrecht

Volgens de bepalingen van deze licentieovereenkomst verleent G DATA de GEBRUIKER een niet-exclusief, termijngebonden en uitsluitend volgens de hier vermelde bepalingen overdraagbaar gebruiksrecht op de SOFTWARE voor intern bedrijfsgebruik door de GEBRUIKER, in overeenkomst met de in het licentiedocument vastgelegde omvang en gebruiksduur. Daarnaast krijgt de GEBRUIKER het recht één kopie van de SOFTWARE te maken voor archiveringsdoeleinden. Deze kopie kan ook als back-up worden gebruikt om het programma te herstellen na een crash. Het gebruiksrecht heeft ook expliciet betrekking op alle software-updates en handtekeningupdates die door G DATA worden vrijgegeven tijdens de gebruikstermijn die in het licentiedocument is vastgelegd.

De GEBRUIKER mag de SOFTWARE maximaal op het aantal pc's installeren en gebruiken zoals dit is vermeld in het door G DATA opgestelde licentiedocument. Het licentiedocument is een bewijs van het recht van de GEBRUIKER om het overeenkomende aantal licenties te gebruiken.

De GEBRUIKER heeft geen rechten om de SOFTWARE zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring door G DATA (i) te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, te verhuren, te leasen, als sublicentie te verlenen of om SOFTWARE op een andere wijze al dan niet definitief over te dragen aan derden, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan in deze licentieovereenkomst; (ii) eigen producten te maken op basis van de SOFTWARE; (iii) reverse engineering toe te passen, te demonteren of te decompileren. De GEBRUIKER heeft bovendien geen rechten om toegangsgegevens door te geven aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van G DATA.

 

3. Eigendomsvoorbehoud

De SOFTWARE is eigendom van G DATA of haar licentieverleners en is auteursrechtelijk beschermd. G DATA en haar licentieverleners blijven eigenaar van alle rechten, titels en gebruiksrechten op de SOFTWARE, evenals alle kopieën, verbeteringen, uitbreidingen, wijzigingen en afgeleide producten van de SOFTWARE. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan de GEBRUIKER worden verleend, blijven bij G DATA of haar licentieverleners. Het gebruiksrecht van de SOFTWARE volgens punt 2 wordt pas van kracht voor de GEBRUIKER na volledige betaling.

 

4. Garantie

Wanneer G DATA de SOFTWARE beschikbaar stelt op gegevensdragers, garandeert G DATA dat deze gegevensdragers waarop de SOFTWARE is opgeslagen bij normaal gebruik vrij zijn van fouten gedurende een periode van negentig (90) dagen. G DATA vervangt gratis defecte gegevensdragers die binnen de garantietermijn aan G DATA worden terugbezorgd. De hierboven vermelde garantie geldt niet wanneer de gegevensdragers met de SOFTWARE worden beschadigd door een niet-toegelaten gebruik van de SOFTWARE.

G DATA garandeert dat de SOFTWARE, voor zover deze door G DATA is geleverd en volgens de documentatie is gebruikt, binnen een termijn van negentig (90) dagen vanaf de levering fundamenteel overeenkomt met de documentatie. Als de SOFTWARE niet voldoet aan deze garantie en als de GEBRUIKER G DATA hiervan binnen de garantieperiode van negentig dagen (90) op de hoogte brengt, biedt G DATA volgens eigen voorkeur een van de volgende mogelijkheden: (i) reparatie van de SOFTWARE, (ii) vervanging van de SOFTWARE door software met dezelfde fundamentele functies of (iii) beëindiging van deze licentieovereenkomst en terugbetaling van de overeenkomende licentiekosten die werden betaald voor de niet-conforme SOFTWARE. De bovenvermelde garantie sluit gebreken uit die zijn ontstaan door ongeval, misbruik, niet-toegelaten reparaties, wijzigingen of uitbreidingen of ondeskundig gebruik.

Voor zover de geldende wetgeving dit toelaat, zijn de vermelde garanties exclusief en vervangen ze alle andere uitdrukkelijke, stilzwijgende of vooropgestelde garanties, inclusief garanties op de geschiktheid voor een bepaald doel en op voldoende kwaliteit. G DATA garandeert uitdrukkelijk niet dat de SOFTWARE voldoet aan alle eisen van de GEBRUIKER of dat het gebruik van de SOFTWARE in alle omstandigheden storingsvrij zal verlopen. G DATA, haar licentieverleners, leveranciers, licentienemers of handelspartners zijn niet aansprakelijk voor enige materiële of immateriële schade van de GEBRUIKER, die in direct of indirect verband met het gebruik van de SOFTWARE of deze licentieovereenkomst ontstaat, is ontstaan of had kunnen ontstaan, behalve in geval van grove nalatigheid of vanwege feiten die zijn vastgelegd in wettelijke bepalingen. In elk geval is deze aansprakelijkheid beperkt tot de prijs die werd betaald voor het gebruik van de SOFTWARE of in het geval van lichamelijke letsels volgens de wettelijke bepalingen.

Voor de naleving van alle geldende wetten, regels en bepalingen met betrekking tot de inzet van de SOFTWARE, is alleen de GEBRUIKER verantwoordelijk. Door het accepteren van deze licentieovereenkomst verbindt de gebruiker zich tot het naleven daarvan.

 

5. Technische ondersteuning

G DATA moet onder deze licentieovereenkomst geen verplichtingen, onderhoud of ondersteuning voor de SOFTWARE beschikbaar stellen. G DATA levert vrijwillig en volgens eigen maatstaven ondersteuning voor de SOFTWARE op basis van de op dat ogenblik geldende richtlijnen van G DATA.

 

6. Einde van de licentieovereenkomst

Deze licentieovereenkomst wordt onmiddellijk beëindigd wanneer de GEBRUIKER de bepalingen van de overeenkomst overtreedt. Na het beëindigen is de GEBRUIKER verplicht het gebruik van de SOFTWARE onmiddellijk stop te zetten en alle kopieën te vernietigen.

7. Overdracht

De GEBRUIKER heeft het recht de in deze overeenkomst verleende gebruiksrechten en deze licentieovereenkomst, uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van G DATA en uitsluitend als geheel, over te dragen aan derden.

 

8. Geldend recht

Deze licentieovereenkomst is onderworpen aan de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland. Het VN-koopverdrag is uitgesloten. Als een van de bepalingen van deze licentieovereenkomst volledig of gedeeltelijk in strijd is met de wetgeving of niet uitvoerbaar is door G DATA, moet deze bepaling door G DATA in zo groot mogelijke omvang worden vervangen en blijven de overige bepalingen van de licentieovereenkomst ongewijzigd. Het afzien van de uitvoerbaarheid van rechten in het geval van een schending van de rechten in deze licentieovereenkomst, betekent niet dat hiervan wordt afgezien voor eventuele latere overtredingen of inbreuken.

 

9. Software van derden

De SOFTWARE kan SOFTWARE van derden bevatten die in het kader van open source- of vrije softwarelicenties beschikbaar is. Niettegenstaande hier vermelde andersluidende bepalingen is de open source-software gelicentieerd onder de eigen licentievoorwaarden. De open source-licentievoorwaarden hebben voorrang op de bovenstaande voorschriften voor zover deze voorschriften strengere beperkingen opleggen dan de toepasselijke open source-licentievoorwaarden.

 

10. Overige overeenkomsten

Deze licentieovereenkomst en de licentiedocumenten voor de SOFTWARE vormen de volledige en exclusieve overeenkomst tussen de GEBRUIKER en G DATA met betrekking tot de SOFTWARE en vervangen alle voorafgaande mondelinge en schriftelijke overeenkomsten, aanbiedingen en toezeggingen met betrekking tot de SOFTWARE. Deze licentieovereenkomst kan alleen worden gewijzigd door licentiedocumenten of andere schriftelijke overeenkomsten die samen met deze licentieovereenkomst of op een latere datum worden opgemaakt en door G DATA en de GEBRUIKER worden ondertekend.

 

Copyright © 2019 G DATA CyberDefense AG

Engine A:
De virusscan-engine en de spywarescan-engines zijn gebaseerd op de technologieën van BitDefender © 1997-2019 BitDefender SRL.
OutbreakShield:
© 2019 CYREN Ltd.